آخرین اخبار : 

سامانه وزارت بهداشت

عضو محترم
مقتضی است نسبت به دریافت QR-Code (کیو آر کد) از سامانه وزارت بهداشت به آدرس salamat.gov.ir اقدام نمایید.